OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW
H-TECH KATARZYNA BOBOWSKA

Informacje o administratorze danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest H-TECH Katarzyna Bobowska z siedzibą w Inowrocławiu (ul. Dworcowa 35, 88-100 Inowrocław), zwanym dalej H-TECH.


Kategorie przetwarzanych danych

H-TECH przetwarza Państwa dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Adres prowadzenia działalności gospodarczej
• Numer dowodu osobistego
• Numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców
• Numer NIP
• Numer REGON
• Numer telefonu
• Numer fax
• E-mail
• Grupa klientów, do której jesteście Państwo przyporządkowani
• Dane finansowe
• Numer rachunku bankowego
• Stanowisko
• Inne dane osobowe podane przez Państwa firmie H-TECH.

H-TECH może pozyskiwać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł takich jak na przykład rejestr CEIDG.


Cele i podstawa prawna oraz okresy przetwarzania danych osobowych

H-TECH przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji łączących Państwa z H-TECH umów, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa[1]. Po rozwiązaniu umowy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w dalszym ciągu w celu wypełnienia przez H-TECH ciążących na niej obowiązków prawnych, wynikających np. z prawa podatkowego oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń H-TECH.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez H-TECH w powyższych celach będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi.

Przekazywanie danych osobowych poza H-TECH
H-TECH przekazuje Państwa dane osobowe do organów władzy publicznej, np. organów podatkowych, Policji, sądów czy komorników, ale także do kontrahentów H-TECH takich jak:
• biuro rachunkowe;
• banki;
• dostawcy systemów IT, z których korzysta H-TECH;
• platformy transportowe oraz ich użytkownicy;


Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez H-TECH, przysługują Państwu od dnia 25 maja 2018 r. następujące prawa:
• Prawo żądania od H-TECH dostępu do Państwa danych osobowych;
• Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
• Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
• Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez H-TECH.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i jest konieczne do zawarcia umowy/zlecenia – ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonywanie umowy/zlecenia, w tym wypełnienie przez H-TECH ciążących na niej obowiązków prawnych.

Osobą, z którą, można kontaktować się w temacie przetwarzania przez H-TECH Państwa danych osobowych oraz zgłaszać żądania na podstawie przysługujących Państwu praw jest:
Katarzyna Bobowska
Email: zapytanie@h-tech.com.pl

________________________________________
[1] art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
[2] art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.